Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
  1 » Politykę Prywatności2

  Politykę Prywatności  POLITYKA PRYWATNOŚCI

   

  1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Zielarsko – Medycznego Piramida Zdrowia jest skierowana do Klienta w rozumieniu Regulaminu Sklepu. Określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych.
  2. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania z usług Sklepu, w tym składania zamówień.
  3. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: https://www.piramidazdrowia.pl/regulamin-pm-12.html.
  4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu. Definicje zawarte w Regulaminie stosuje się odpowiednio do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały zdefiniowane inaczej w niniejszej Polityce Prywatności.
  5. Administratorem danych osobowych Klientów jest Piramida Zdrowia Radosław Chodyczko spółka jawna z siedzibą w Lublinie przy ul. Wigilijnej 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385730, REGON 060767781, NIP 9462624774 (dalej jako Spółka), email piramidazdrowia@gmail.com, telefon 696553957.
  6. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlament/images/odnosniki/UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.docu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

   

  II. Zbierane dane

  1. Klient niezarejestrowany może przeglądać Sklep bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji.
  2. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych Klienta. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania wymaganych danych uniemożliwia złożenie Zamówienia przez Klienta, gdyż Spółka nie będzie miała możliwości przyjęcia zamówienia i skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży Asortymentu.
  3. Spółka zbiera następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy Asortymentu, dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie.
  4. Spółka zbiera dane Klienta w celu zawarcia z nim umowy sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.
  5. Założenie konta wymaga od Klienta podania loginu oraz hasła zabezpieczającego konto. Login i hasło są poufne i powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
  6. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta w postaci: adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego Klienta. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).
  7. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu .
  8. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta , co umożliwia m.in.:
   a) podnoszenie jakości Usługi,
   b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Artykułów,
   c) tworzenie statystyk oglądalności,
   d) utrzymywania sesji zalogowanego Klienta.
  9. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
  10. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
  11. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
  12. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
  13. Sprzedawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

   

  III. Wykorzystanie danych

   

  1. Dane podane przez Klienta Spółka przetwarza w następujących celach:
  1. związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy, tj. w celu umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania transakcji w naszym sklepie internetowym i wykonania płatności za towary sprzedane Państwu przez Spółkę;
  2. zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  3. obsługi kierowanych do Spółki przez Państwa próśb i zapytań, w tym kontaktowania się z Państwem w związku z wykonywaniem umowy,
  4. wykonywania obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa;
  5. wykonywania zadań w interesie publicznym, tj. w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności;
  6. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów, w tym windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, marketing bezpośredni;
  7. przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  1. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej klauzuli), dane Klienta będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Spółkę, w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych, w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań marketingowych.
  2. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) dane Klienta będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu.
  3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów w Sklepie oraz do celów wskazanych w pkt II powyżej.
  4. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta z pracownikiem/konsultantem Spółki, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z klientem i udzielenia pomocy Klientowi.
  5. Spółka zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Klientów odwiedzających Sklep, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, określeniu z jakich regionów Sklep notuje najwięcej odwiedzin czy mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu.
  6. Klient może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie.

   

  IV. Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i Udostępnienie danych

   

  1. W związku z realizacją podstawowych funkcji sklepu internetowego Spółka udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych.
  2. Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  1. firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu towarów zakupionych przez Państwa,
  2. operatorom systemów płatności, w przypadku wyboru takiej formy płatności,
  3. firmom świadczącym usługi reklamacyjne w zakresie towarów nabytych przez Państwa,
  1. W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.
  2. Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 2 i 3 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
  3. W przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
  4. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
  5. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

   

  1. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

   

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Klientowi następujące prawa:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia czy Spółkę przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania od Spółkę usunięcia danych - gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę, gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych, gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  4. prawo żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych - gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale będą Państwo chcieli ich usunięcia, dane nie będą Spółce już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Spółkę danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi – gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Spółki lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  8. prawo do uzyskania interwencji ze strony Spółki, przedstawienia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

   

  VI. Zabezpieczenie danych osobowych

   

  1. Spółka jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
  3. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep. Informacja wysyłana z serwera Sklepu do Klienta jest kodowana, a następnie dekodowana.

  VII. Okres przechowywania danych osobowych

  1. Dane osobowe przypisane do konta Klienta w Sklepie – przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  2. Dane osobowe podane przez Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Sklepie – w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną,
  3. dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,
  4. dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących,
  5. jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów, które je zawierają dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


  VII. Wyłączenie odpowiedzialności

   

  1. Spółka nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Spółka przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
  2. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

   

  IX. Prawo wniesienia skargi

   

  Przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia.

   

  X. Kontakt

   

  Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności i ochrona danych osobowych można kierować listownie na adres ul. Wigilijnej 12, 20-502 Lublin, mailowo na adres piramidazdrowia@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 696553957.

   

  Załączniki:

   1. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
   2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
   3. wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
   4. klauzula informacyjna

  Przejdź do strony głównej
  Oprogramowanie sklepu shopGold.pl