Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
  1 » Regulamin 2

  Regulamin  REGULAMIN

  § 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
  2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

   

  § 2
  DEFINICJE


  Użyte w Regulaminie definicje posiadają następujące znaczenie:

  1. Sprzedawca -Piramida Zdrowia Radosław Chodyczko Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Wigilijna 12, 20- 502 Lublin, NIP 946-262-47-74, REGON 060767781, KRS 0000385730, Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (adres: ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18; 21–040 Świdnik), tel. 696-553-957, email: piramidazdrowia@gmail.com;
  2. Sklep Zielarsko - Medyczny – dostępny na domenie www.piramidazdrowia.pl serwis internetowy zarządzany przez Sprzedawcę, umożliwiający Klientowi zawieranie Umów sprzedaży dotyczących Artykułów znajdujących się w Sklepie.
  1. Klient – zarejestrowany lub niezarejestrowany podmiot, który w Sklepie zawarł Umowę sprzedaży.
  2. Klient zarejestrowany – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie, posiadający w Sklepie swoje konto, do którego dostęp następuje poprzez własny login i hasło dostępu.
  3. Klient niezarejestrowany - podmiot dokonujący zakupów w Sklepie, nie posiadający w Sklepie własnego konta.
  4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w ramach Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta artykułów znajdujących się w ofercie Sklepu.
  5. Artykuł – suplement diety, odżywka, kosmetyk lub inny produkt dopuszczony do sprzedaży bez recepty na terenie Rzeczpospolitej Polski, którego sprzedaż prowadzona jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

  § 3
  OŚWIADCZENIA

   

  1. Sklep Zielarsko - Medyczny (dalej jako Sklep) prowadzony jest przez Sprzedawcę.
  2. Sprzedawca prowadzi Sklep Zielarsko – Medyczny na podstawie zezwolenia nr LU-W.8560.5.2012, wydanego przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie i jest odpowiedzialny za obsługę Sklepu oraz realizację zamówień.
  3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż suplementów diety, odżywek, kosmetyków i innych produktów dopuszczonych do sprzedaży bez recepty na terenie Rzeczpospolitej Polski. Artykuły są wolne od wad, posiadają odpowiednie atesty i zezwolenia wymagane przepisami prawnymi oraz zostały nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Sprzedawca oświadcza, iż zamieszczone w Sklepie artykuły pochodzą z hurtowni farmaceutycznych, bezpośrednio od producenta lub dystrybutora i są oryginalne.
  5. Oferowane artykuły są przechowywane zgodnie z wymogami producenta, w sposób gwarantujący zachowanie wymogów jakościowych wymaganych przez producenta lub odpowiednie organy kontrolne.

   

  § 4
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1. Klient będący osobą fizyczną może dokonywać zakupów w Sklepie pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Klient będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej może dokonywać zakupów w Sklepie za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych na formularzach internetowych zamówienia, w związku ze składanym zamówieniem lub będące wynikiem nieprzestrzegania przez Klienta Regulaminu.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy sposób korzystania przez Klienta ze Sklepu.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionego artykułu lub za błędną interpretacje treści ulotek dołączonych do opakowań artykułów.
  5. Dane podawane przez Klienta przy składaniu zamówienia nie mogą naruszać przepisów prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
  6. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Klienta z firmy Sprzedawcy, logo Sklepu, informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu, m.in. nazwy, opisów, zdjęć, oznaczeń producentów artykułów, chyba, że korzystanie ze wskazanych w praw autorskich oraz własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich.
  7. Klient zarejestrowany zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, z którego korzysta w Sklepie.

   

  § 5
  ZAMÓWIENIA

   

  1. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Na umowę sprzedaży składa się zamówienie, postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Klienta zgod i klauzul. W odpowiednim zakresie Akceptacja postanowień Regulaminu oraz warunków zawarcia umowy odbywa się przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie w Sklepie znacznika potwierdzenia zapoznania się z warunkami Regulaminu.
  2. Ceny artykułów oferowanych w Sklepie są jednostkowymi cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
  3. Zakup artykułów następuje według cen oraz kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Wysokość kosztów dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
  4. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany cen artykułów w Sklepie, lub dostępności artykułów w przypadku zmiany cen lub dostępności w podmiotach, u których Sprzedawca się zaopatruje.
  5. Informacje o artykułach umieszczonych w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 71 kodeksu cywilnego).
  6. Składanie zamówień przez Internet odbywa się 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu.
  7. Zamówienia można również dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 696-553-957. Zamówienia telefoniczne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 18:00.
  8. W przypadku zamówień telefonicznych należy podać dokładną nazwę zamawianego artykułu zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie na stronie internetowej www.piramidazdrowia.pl oraz dane zgodnie z formularzem internetowym zamówienia. Sprzedawca na podany przez Klienta adres e-mail przesyła Regulamin, informacje o przedmiocie i warunkach na jakich ma zostać zawarta umowa sprzedaży zamówionych telefonicznie Artykułów. Umowa zostaje zawarta poprzez potwierdzenie warunków umowy przez Klienta polegające na kliknięciu w przesłany przez Sprzedawcę w poczcie email link.
  9. Klient, przed złożeniem zamówienia przez Internet, zamieszcza w koszyku wybrane przez siebie artykuły, które zamierza nabyć. Klient ma możliwość zarządzenia zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych artykułów lub ich usuwanie, przeliczanie wartości artykułów i przeliczenia kosztów dostawy.
  10. Po ostatecznym wyborze artykułów z oferty zamieszczonych w Sklepie, Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy i wypełnia formularz internetowy zamówienia podając żądane dane.
  11. Do realizacji zamówienia konieczne jest wypełnienie wymaganych pól w formularzu internetowym zamówienia oraz podanie prawidłowego adresu e-mail.
  12. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Sprzedawcy.
  13. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu), a następnie informuje Klienta drogą elektroniczną, na podany adres e-mail o warunkach na jakich została zawarta umowa, informację o jej realizacji i wysyłce pod wskazany w formularzu rejestracyjnym adres. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta na adres e-mail podany przez Klienta.
  14. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku, gdy:
   a) dane podane na formularzu internetowym zamówienia są niekompletne, błędne lub niepełne,
   b) zamawiany artykuł został wycofany w obrotu lub wstrzymany na terenie kraju przez właściwe organy lub producenta.
  15. W przypadku odmowy realizacji zamówienia, wpłacone przez Klienta należności zostaną zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odmowy realizacji zamówienia, na wskazane przez Klienta konto.
  16. Do przesyłanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon fiskalny, chyba, że Klient zażąda wystawienia faktury VAT. W przypadku pominięcia przez Sprzedawcę prośby o wystawienie faktury VAT istnieje możliwość jej wystawienia w ciągu 7 dni od daty zakupu po przesłaniu paragonu i wcześniejszym kontakcie drogą e-mail lub telefoniczną ze Sprzedawcą.
  17. Koszt wysyłki faktury VAT wystawionej na prośbę Klienta później niż realizacja zamówienia, z przyczyn innych niż wskazane w ust. 15 zd. 2, ponosi Klient.
  18. Klient ponosi koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy według stawek stosowanych przez operatora dostarczającego mu usługę związaną z korzystaniem z takiego środka.

  § 6
  PŁATNOŚCI I DOSTAWA

   

  1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności zgodnie ze wskazaniem w formularzu internetowym zamówienia.
  2. Dostawa następuje na adres podany przez Klienta na formularzu internetowym zamówienia.
  3. Dokonywanie płatności za zamówiony artykuł jest możliwe:
   - online poprzez system Payu lub PayPal,                                                                                                                                                                                           
   - przelewem na konto Sprzedawcy z podaniem numeru zamówienia znajdującego się na karcie zamówienia na numer rachunku mbank 05 1140 2004 0000 3702 7327 9776 (BREBANKS.A.),

  - za pobraniem

  - osobiście w siedzibie Sprzedawcy w Lublinie przy ul. Wigilijnej 12.

  1. Artykuł wysyłany jest w terminie do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  2. Zamówione artykuły dostarczane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca prowadzi również sprzedaż wysyłkową za granicę za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  3. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta i doliczane są do kwoty płatności, którą Klient ma obowiązek uiścić za zamówiony Artykuł. O całkowitym koszcie zamówienia Klient jest informowany przy składaniu zamówienia.
  4. Przy osobistym odbiorze zamówienia Klient zobowiązany jest posiadać przy sobie wydruk z potwierdzeniem wpłaty i numer zamówienia.
  5. Przy odbiorze osobistym nie są doliczane koszty przesyłki.
  6. Przy wyborze opcji dostawy „koszt dostawy ustalany indywidualnie” oferta Klienta wiąże od momentu akceptacji przez Klienta podanych przez Sprzedawcę kosztów przesyłki.
  7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie artykułu z powodów leżących po stronie Klienta, m.in. z tym z powodu podania błędnego adresu dostawy, nieuzasadnionej odmowy przyjęcia artykułu. W takim przypadku Sprzedawca umożliwi Klientowi osobisty odbiór zamówienia w siedzibie Sprzedawcy albo na pisemny wniosek ponownie prześle zamówienie na podany przez Klienta adres po uprzedniej zapłacie przez Klienta kosztów ponownej dostawy, zgodnie z ust. 6.

   

   

   

   

  § 7
  REKLAMACJE

   

  1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem Sklepu Artykułu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia Artykułu w przesyłce lub przesyłki, wady fizycznej lub prawnej Artykułu.
  2. Klient zobowiązany jest sprawdzić przy odbiorze zamówienia stan przesyłki, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia Artykułu w przesyłce lub przesyłki Klient może odmówić odbioru przesyłki, podając przyczynę odmowy odbioru przesyłki, lub spisać w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę protokół wskazujący uszkodzenia i zabezpieczenia przesyłki.
  3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Artykułu Konsumentowi przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania obniżenia ceny, odstąpienia od umowy albo wymiany Artykułu na wolny od wad.
  4. W przypadku składania reklamacji Klient powinien odesłać wadliwy artykuł przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy z dopiskiem „reklamacja”, dołączając formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie Sklepu lub odesłać artykuł przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy z dopiskiem „reklamacja”, przesyłając formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie Sklepu w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. W przypadku odmowy odbioru przesyłki, o której mowa w ust. 2 Klient informuje o tym Sprzedawcę, przesyłając formularz reklamacyjny i podając w nim przyczynę odmowy przesyłki.

  POBIERZ DRUK REKLAMACJI WORD


  POBIERZ DRUK REKLAMACJI W PDF

   

  1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane wskazane w druku reklamacji.
  2. Reklamowany artykuł Klient odsyła do Sprzedawcy na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji, koszty odesłania artykułu zostaną Klientowi zwrócone przez Sprzedawcę.
  3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni liczonych od następnego dnia po dniu zgłoszenia reklamacji otrzymania reklamowanego artykułu, informując o jej wyniku Klienta na adres e-mail. W przypadku nie ustosunkowania się do żądania wskazanego w reklamacji we wskazanym terminie uznaje się reklamację za uznaną.
  4. Klient, będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji z powodu wady fizycznej lub prawnej Artykułu w ciągu 2 lat od daty wydania Artykułu, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie Artykułu w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Artykułu.
  5. Klient będący konsumentem posiada uprawienie do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  6. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformaODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających zinternetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

   

  § 8
  ODSTĄPIENIE


  Zgodnie z art. 27. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, Sprzedawca informuje, iż konsument ma praw odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Na podstawie § 3. Ust. 8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481), Sprzedający informuje, że w/w ustawa o prawach konsumenta nie ma zastosowania do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

  „Informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy” (pobierz Informacje).
  Przykładowy formularz wzoru odstąpienia od umowy (pobierz). PDF
  Przykładowy formularz wzoru odstąpienia od umowy (pobierz). WORD

   

  § 9
  PRZERWY TECHNICZNE

   

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu z powodu serwisu technicznego, prac konserwacyjnych lub innych prac związanych z polepszeniem funkcjonowania Sklepu.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany okolicznościami wskazanymi w ust. 1 lub innymi czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

  § 10
  DANE OSOBOWE

   

  1. Administratorem danych osobowych jest Piramida Zdrowia Radosław Chodyczko Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Wigilijna 12, 20- 502 Lublin, NIP 946-262-47-74, REGON 060767781, KRS 0000385730
   Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   (adres: ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18; 21–040 Świdnik).
  2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i chronione przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO)
  3. Polityka Prywatności Sprzedawcy określona jest odrębnym dokumentem.

   

   

   

   

  § 11
  Cookies (Ciasteczka)

  1. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych należą adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
  2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.
  3. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta , co umożliwia m.in.:
   a) podnoszenie jakości Usługi,
   b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Artykułów,
   c) tworzenie statystyk oglądalności,
   d) utrzymywania sesji zalogowanego Klienta.
  4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
  5. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
  6. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
  7. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
  8. Sprzedawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

   

  § 12
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  2. O zmianach regulaminu Sklep będzie informował o tym fakcie zarejestrowanych klientów za pomocą poczty elektronicznej.
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, (Dz.U., z 2018 poz. 1000), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO).

  Poprzedni regulamin dostępny jest pod adresem LINK


  Przejdź do strony głównej
  Oprogramowanie sklepu shopGold.pl